skawdrew.pl

Sklep

Reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja z tytułu gwarancji.

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.

Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotów, o których mowa w § 10 Regulaminu, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

Reklamacja z tytułu rękojmi.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@skawdrew.pl lub pisemnie na adres: ul. Tyniecka 100, 32-050 Skawina.

W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Tyniecka 100, 32-050 Skawina.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.